Skip to content

Правила оформлення курсової за гост

Скачать правила оформлення курсової за гост EPUB

Необхо-димо выполнять следующие правила оформления цитат: Допускается выполнение формул и уравнений рукописным способом черными чернилами. Виды заголовков и правила их оформления Заголовок — это краткая формулировка, отражающая суть разделов и более мелких структурных частей.

3 ГОСТ Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись.  Общие требования и правила составления. Введ. М.: Госстандарт России: Изд-во стандартов, 48 с. 4 ГОСТ Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Текст курсової роботи може ілюструватись рисунками, схемами, графіками, діаграмами та таблицями. Курсова робота починається з титульної сторінки за формою, наведеною в додатку А. Це перша сторінка курсової роботи, яку включають до загальної нумерації сторінок, але не нумерують.

Далі номер сторінки проставляють у правому нижньому кутку аркуша. За титульною сторінкою наводяться послідовно зміст, вступ, розділи в порядку подання, висновки, список використаних джерел, додатки.  Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст]: (ГОСТ –, IDT): ДСТУ ГОСТ – Чинний з –07– – К.: Держспоживстандарт України, Главным документом является ГОСТ –, кроме него иногда используют ГОСТ – Они регламентируют правила оформления и структуру отчетов научно-исследовательских проектов, а также общие правила оформления любых текстовых документов.

Для оформления библиографического списка или списка источников используют ГОСТ Р –, ГОСТ –, ГОСТ – Основные требования (шрифт, интервал, абзац, поля, нумерация). Согласно требованиям ГОСТ – курсовая работа печатается на листах формата А4 (односторонняя печать).

Стандартом оформлення курсової роботи є її друк на аркушах формату A4. Відступ від верхнього краю - 2 см, від нижнього - 2 см, від лівого краю - см, з правого - 1,5 см. Використовується полуторний інтервал (), відступ червоної рядка 1, Шрифт: Times New Roman, розміром 14 px. Нумерація сторінок: арабські цифри (1, 2, 3), наскрізна, вирівнювання по центру нижнього краю сторінки, першої сторінки (Титульна) присвоюється номер 1, але не друкується.

Кожен новий розділ повинен починатися з нової сторінки. Обсяг змісту не повинен бути менше 20 аркушів і понад 60 аркушів (може змінювати. Обычно преподаватели дают своим студентам методички с правилами оформления курсовой по ГОСТу. В этих методичках приводятся и примеры оформления курсовой, реферата. Если же вам не досталась методичка, то знайте, что оформление делается на основе ГОСТ Здесь вы увидите основные положения норм ГОСТа, но надо иметь ввиду, что у каждого преподавателя могут быть свои специфические требования, итак.

Студенту-початківцю часто буває непросто врахувати всі деталі форматування дослідження, в цій статті ми коротко висвітлимо всі основні вимоги ГОСТу. Навіть найцікавіша робота може бути зіпсована неправильно обраним шрифтом або. Структура і правила оформлення»і «Загальні вимоги до текстових документів».

Оскільки студентську курсову роботу можна, хоч і з деякою натяжкою, прирівняти до науково-дослідної роботи. 3. Першим ділом правильно оформіть титульний лист. На ньому повинна бути відображена така інформація: повна назва вашого вузу, назва факультету і кафедри, а також точну назву теми курсової роботи.  Як оформити список літератури з госту.

Як оформити зміст курсової роботи. Як оформити диплом по госту. Як оформити список літератури в курсовій роботі. Як оформити мило ручної роботи. Як оформити декретну відпустку на Україну. Як оформити титульний лист по ГОСТ. Як написати висновок для курсової. •Правила оформлення курсової роботи. •6. Оформлення списку використаних джерел. •7. Додатки. •Курсова робота з дисципліни “Економіка підприємства”.

1 2 3 4 5 Следующая > Правила оформлення курсової роботи. Загальні вимоги. Курсову роботу друкують машинописним способом або за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (х мм) до 30 рядків на сторінці.

Мінімальна висота шрифту – мм. При комп’ютерному друкуванні використовувати шрифт Times New Roman текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом.

djvu, djvu, djvu, fb2